Rewitalizacja Willi T. Sixta w Bielsku-Białej

flaga UE


_________________________________________________________________________

logotypy

 

Galeria Bielska BWA jest beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna"

  

Wartość całkowita projektu: 6 708 587,72 PLN

Współfinansowanie UE: 5 495 926,82 PLN

Termin realizacji:  7.09.2017 - 30.04.2019

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji w Bielsku-Białej, w oparciu o zabytkową infrastrukturę zespołu willowo-parkowego "Willa Sixta". Willa Sixta zostanie dostosowana do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności objętej wsparciem w projektach komplementarnych finansowanych z EFS.

 

Realizacja projektu obejmować będzie przebudowę i remont zabytkowej infrastruktury.

W ramach inwestycji w obiekcie willi przewidziano:

- renowację zabytkowego budynku Willi Sixta wraz z remontem, wymianą instalacji i montażem nowych instalacji,

- adaptację istniejących pomieszczeń oraz zmianę sposobu użytkowania kondygnacji piwnicy na cele użytkowe,

- budowę windy,

- wykonanie węzła cieplnego.

Wchodzący w skład zespołu budynek wozowni oraz ogrodzenie zostanie poddane kompleksowej renowacji konserwatorskiej.

Dodatkowo wykonane zostanie nowe wejście, nowy układ nawierzchni pieszo-jezdnych oraz 7 stanowisk postojowych.

Działania społeczne w zabytkowym obiekcie będą realizowane przede wszystkim przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, a działania kulturalne i artystyczne prowadzone przez Galerię BWA będą ich uzupełnieniem .

_______________________________________________________________________

Historyczna zabudowa, będąca przedmiotem inwestycji w zakresie rewitalizacji, będzie stanowiła bazę infrastrukturalną dla późniejszych projektów planowanych do dofinansowania ze środków EFS pn:

I. ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

W ramach tego projektu będą realizowane działania na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności:

a) prowadzenie biura projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna"

b) prowadzenie Giełdy Wolontariatu i Klubu Wolontariusza,

c) koordynowanie programów opartych na samopomocy i wolontariacie oraz działaniach środowiskowych.

 

II. MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH - ROZWÓJ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH.

W zrewitalizowanej Willi Sixta prowadzone będą następujące zadania:

1.      Willa Animacji Międzypokoleniowej - Strefa Usług dla Dzieci i Młodzieży, będzie miała status placówki wsparcia dziennego w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka ta prowadzona będzie w formie opiekuńczej i przyjmie postać koła zainteresowań w obszarze kultury.

 

2.      Willa Animacji Międzypokoleniowej - Strefa Usług dla Seniorów, w której utworzony zostanie dzienny ośrodek wsparcia dla seniorów. Na miejscu, w przystosowanym obiekcie udzielana będzie pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym, którzy nie wymagają opieki całodobowej, ale ze względu na swoje problemy potrzebują asysty w codziennym funkcjonowaniu.

 

Wsparciem dla obu ww. projektów będą planowane przez Galerię BWA działania artystyczno-kulturalne, realizowane w ramach działalności statutowej Galerii w zabytkowym zespole willowo-ogrodowym Willa Sixta:

- interaktywne zwiedzanie wystaw, złożonych z dzieł z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA,

- warsztaty artystyczne prowadzone przez animatorów i artystów;

- wykłady, panele dyskusyjne, spotkania z twórcami, pokazy filmów, prezentacje multimedialne - dla osób pragnących pogłębiać swoją wiedzę na temat współczesnej kultury i sztuki.

_______________________

PRZETARGI >>

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>