Regulamin konkursu

Kleines Wien zur Gast in Wien / Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta

  „Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu" jest wystawą pokonkursową, organizowaną przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej we współpracy z Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej, Galerią Time w Wiedniu oraz Austriacko-Polskim Stowarzyszeniem Informacyjno-Kulturalnym „ipolen.at". Wystawa będzie miała miejsce w Galerii Time w Wiedniu w terminie 14 - 25 lipca 2009 roku.

REGULAMIN KONKURSU

1. Prace na wystawę będą wybierane w drodze konkursu kierowanego do artystów bielskich (mieszkających lub pracujących w Bielsku-Białej).

2. W konkursie mogą brać udział artyści profesjonalni, posiadający dyplom wyższej uczelni plastycznej.

3. Na konkurs przyjmowane będą prace stanowiące własność autora, o dowolnej tematyce z dziedziny malarstwa lub rzeźby.

4. Każdy z artystów powinien zgłosić do wyboru minimum pięć, a maksimum piętnaście propozycji prac.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.

6. Organizatorzy powołują jury konkursu, które wyselekcjonuje ok. 120 prac na wystawę.
Jury będzie kwalifikować prace na podstawie reprodukcji fotograficznych zapisanych cyfrowo w formie plików JPG (przestrzeń barw RGB, rozmiar: szer. 720, wys. 570 pikseli, współczynnik kompresji zapewniający najwyższą jakość) lub na podstawie fotografii na papierze (zdjęcia o wymiarach minimum 9 x 15 cm). Reprodukcje należy dostarczyć do Galerii Bielskiej BWA w terminie do 15 maja 2009 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub na adres
e-mail:grafik@galeriabielska.pl (przy wysyłce elektronicznej prosimy żądać potwierdzenia odbioru). Wraz z reprodukcjami prac należy dostarczyć pisemną informację zawierającą podstawowe dane artysty oraz spis prac z podaniem tytułu, roku powstania, techniki, wymiarów.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania reprodukcji zakwalifikowanych prac na własnych stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset wideo i filmów w celach promocyjnych imprezy, bez uiszczania honorarium autorskiego.

8. Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę.Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz.

9. Decyzja jury o zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Galerii Bielskiej BWA do dnia 30 maja 2009 roku. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

10. Prace na wystawę pokonkursową należy dostarczyć do Galerii Bielskiej BWA w terminie od 1 do 8 lipca 2009 roku. Prace powinny posiadać zgodę konserwatora zabytków na wywóz za granicę.

11. W przypadku niezakwalifikowania dostatecznej ilości prac na wystawę Galeria Bielska BWA zastrzega sobie prawo uzupełniania prezentacji o prace z kolekcji własnej.

12.  Koszty zorganizowania wystawy, transportu prac, ich ubezpieczenia, druku katalogu pokrywa Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Aranżacją wystawy, projektem i redakcją katalogu oraz sprawami organizacyjnymi związanymi z wystawą zajmuje się Galeria Bielska BWA. Galeria Time udostępnia wnętrza oraz pokrywa koszty druku zaproszenia i plakatu. Stowarzyszenie „i-polen.at" zapewnia noclegi dla uczestników wystawy zgodnie z harmonogramem.

13. Artyści, którzy wezmą udział w wystawie mogą spędzić kilka dni w Galerii Time, służąc informacją o swojej twórczości (wymagana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego). Koszty dojazdu oraz wyżywienia pokrywają sami artyści, na miejscu mają zapewniony nocleg (wg wcześniej ustalonego harmonogramu).

14.  Prezentowane prace powinny być przeznaczone do sprzedaży. Kwestie związane z transakcjami pozostają indywidualną sprawą artysty oraz Galerii Time.

15.  Otwarcie wystawy nastąpi we wtorek 14 lipca 2009 roku o godz. 18.00, zakończenie - w sobotę 25 lipca.

16.  Prace, które nie zostaną sprzedane wrócą do Bielska-Białej i będą do odbioru w Galerii do końca lipca 2009 roku.

Organizatorzy:
Urząd Miasta w Bielsku-Białej www.um.bielsko.pl
Galeria Bielska BWA www.galeriabielska.pl
Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Informacyjno-Kulturalne „ipolen.at" www.ipolen.at
Galeria Time w Wiedniu www.galerie-time.at


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>