POSZUKUJEMY KSIĘGOWEGO


Galeria Bielska BWA ogłasza nabór na stanowisko księgowego/księgowej

Obowiązki:

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów, faktur,
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 • Wyjaśnianie rozbieżności,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • Wystawianie faktur,
 • Przygotowywanie  i rozliczanie deklaracji do ZUS oraz sprawozdań na potrzeby dla instytucji zewnętrznych,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • Wsparcie działu księgowości w bieżących działaniach oraz ścisła współpraca z Głównym Księgowym.

Wymagania:

 • Praktyka w rozliczeniach podatkowych i zusowskich (obsługa programu Płatnik, e-Deklaracje)
 • Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego,
 • Znajomość MS Office i MS Excel.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny - podanie,
 • życiorys (CV),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje

Sposób składania dokumentów:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

info@galeriabielska.pl, lub dostarczyć na adres:

Galeria Bielska BWA - sekretariat II piętro, w godzinach od 9.00 do 15.00

ul. 3 Maja 11

43-300 Bielsko-Biała

 

Termin:

do 11 lipca 2018 r.

 

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Bielską BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Księgowego/Księgowej oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnego naboru na ww. stanowisko w przyszłości (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO").

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

  

Klauzula informacyjna

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Galeria Bielska BWA, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, reprezentowany przez Dyrektora.
e-mail: info@galeriabielska.pl, tel. +48 33 812 58 61.

2.      W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl.

3.      Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Galerii Bielskiej BWA na podstawie:

 • przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z2018 r. poz. 917), w zakresie przewidzianym w art. 221 §1 tejże ustawy.
 • wyrażonej zgody (art. 6ust. 1lit. aRODO) w zakresie nie wymienionym w art. 221 §1 Ustawy Kodeks pracy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.      Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, radca prawny.

5.      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, nie dłużej niż do 31.12.2018 r., a następnie usunięte.

6.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

8.      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Galerii Bielskiej BWA.

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>